เปิดสอบมโหฬาร! ข้าราชการท้องถิ่น 21,605 อัตรา รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560

347

เปิดสอบล๊อคใหญ่!
เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 21,605 อัตรา รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560 คณะกรรมการกลางฯ จัดสอบเอง
************************

การจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2560 โดยให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

สำหรับการจัดสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้ง ความประสงค์ให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบในตำแหน่งและอัตราที่ว่าง ทั้งสิ้นจำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา
3. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา

ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัคร เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขตทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครในกลุ่มภาค/เขตได้ 1 เขต ซึ่งจะเป็นกลุ่ม/ภาค ที่ประสงค์จะบรรจุ เข้ารับราชการเมื่อสอบแข่งขันได้

กำหนดวัน เวลา รับสมัคร ดังนี้
– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์
วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวัน เวลาสถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560

เว็บไซต์ที่ทำการลงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และเป็นระบบการสมัครออนไลน์ คือ
http://www.dlaapplicant2560.com

ซึ่งตำแหน่งที่จะเปิดสอบครั้งนี้ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา มีรายชื่อตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งทั่วไป

1. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
11.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
12.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
13.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
14.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
15.เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
16.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17.พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
18.สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
19.เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
20.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
21.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
22.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
23.นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
24.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
25.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
26.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
27.เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งวิชาการ

1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
10.นิติกรปฏิบัติการ
11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
15.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
16.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
17.นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
18.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
19.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
21.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
22.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23.นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ
24.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
25.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
26.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
27.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
28.สถาปนิกปฏิบัติการ
29.นักผังเมืองปฏิบัติการ
30.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31.นักสันทนาการปฏิบัติการ
32.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
33.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ครู
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี
10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
12.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
13.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
14.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
15.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
16.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฎศิลป์
17.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
18.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
19.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
20.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
21.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
22.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
23.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
24.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
25.ครูผู้ดูแลเด็ก

ที่มา เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น

http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,64619.0.html