เขตบางซื่อนัดพ่นกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุนไหนเมื่อไหร่ รอเลย

125

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าเขตกำหนด     จัดกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุม              โรคไข้เลือดออก เวลา 09.00-12.00น.  ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ดังนี้                                                                                                                    วันที่ 24 สิงหาคม  2560

ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 29 สิงหาคม  2560

ชุมชนซอยโจ๊ก

วันที่ 30 สิงหาคม  2560

ชุมชนบ้านสามเรือน

วันที่ 31 สิงหาคม  2560

ชุมชนศรีบุญยืน

ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา

ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทรศัพท์,โทรสาร  0 2586 9982