เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่วัตถุศิลป์ประวัติศาสตร์อิสลามและมูฮำหมัดวันแรกคึกคัก! เยาวชนแห่ชม

496

วันที่ 21 ส.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีหลังเก่า  อ. เมือง จ.ปัตตานี นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะตัวแทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่วัตถุศิลป์ประวัติศาสตร์อิสลาม และศาสดามูฮำหมัด เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์อิสลามที่แท้จริง อีกทั้ง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระจริยวัตรคุณงามความดี ที่ท่านศาสดามูฮำหมัด และบรรดาศอฮาบะฮ์ รวมถึงผู้นำโลกในอดีตการ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และนำแบบอย่างผู้นำอิสลามที่แท้จริง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ฯ ในครั้งเป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา(PUKIS) และมูลนิธิวัฒนะธรรมอิสลามภาคใต้(YAKIS) ได้ร่วมจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าถึงวัตถุของใช้ของท่านศาสดามูฮำหมัด และเหล่าบรรดาศอฮาบะฮ์ ซึ่งถือเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก รวมถึง มุสลิมในประเทศไทย

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามอย่างแท้จริง และเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวความคิดของคนในพื้นที่ ให้นำมาปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ตามหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป