ทีมอาสาญาลัลนันบารู ธารโต ลงพื้นที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา-สร้างความมั่นคงชาวบ้าน

175

ทีมจิตอาสาญาลันนันบารู อ.ธารโต ประกอบด้วย จิตอาสาต.บ้านแหร ต.คีรีเขต ต.ธารโต และต.แม่หวาด จำนวน25คน ได้เข้าพบนายอำเภอธารโต นายอนิรุทร บัวอ่อน โดยนายอำเภอได้พบปะพูดคุยกับมวลชนจิตอาสาญาลันนันบารู ณ ห้องประชุมดาหลา ที่ว่าการอำเภอธารโต จ.ยะลาโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา จิตอาสาต้องเสียสละ สละเวลาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนถ้าเรามีจิตอาสาในพื้นที่เราก็สามารถสร้างภูมิต้านทานของชุมชน ของหมู่บ้านให้เข้มแข็งได้ ให้จิตอาสาลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างน้อย4ครั้ง ครั้งละ400บาทต่อการติดตาม เรื่องยาเสพติดตอนนี้อยู่อันดับ1 สิ่งที่ไม่อยากให้มีในอำเภอในชุมชน หมู่บ้านคือเรื่องของผู้ค้า นายอำเภอได้กล่าวไว้ หลักการทำงานของจิตอาสาคือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จิตอาสาทุกคนรับทราบและจะปฏบัติตามคำแนะนำของนายอำเภอ และในครั้งนี้ครูชัยได้เพิ่มเติมและแจ้งเรื่องต่างๆให้จิตอาสาทราบดั่งรายละเอียดต่อไปนี้
1.ตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคารว่ามีการดำเนินการนำเงินเข้า เบิกถอนหรือยัง 2.สมุดบันทึกรายงานประจำวันมีการจดบันทึกในแต่ละครั้งหรือไม่3.สมุดเงินสมทบกองทุนต่อเดือนคนละ30บาท 4.เวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านละ5ครั้ง15กันยายนต้องเสร็จทุกเวทีทุกหมู่บ้านในการทำเวทีแต่ละครั้งเงินเข้า3,200บาทต่อ1เวที หมู่บ้านนายอำเภอธารโตให้ความสำคัญกับทีมจิตอาสาญาลันนันบารูในพื้นที่อำเภอธารโตทั้ง4ตำบล

นางกัลยา แววเพ็ชรเลขาจิตอาสาญาลันนันบารูตำบลบ้านแหรรายงาน