สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมละศีลอด 9 ซุลฮิจยะห์ มุสลิมใหม่อบอุ่น

205

สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนการสอนอิสลาม..ที่มีหลักสูตรที่ชัดเจน โดยนำหลักสูตรของสถาบันสันติชน กรุงเทพฯ มาบรูณาการให้เหมาะสมกับพื้นที่
เป้าหมายของที่นี่เปิดรับผู้สนใจอิสลาม มุสลิมใหม่ หรือมุสลิมเดิมที่สนใจจะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหรืออยากทบทวน
ที่นี่เป็นพื้นที่เปิดสำหรับกิจกรรมทุกรูปแบบที่ไม่ขัดต่อ..ิหลักการของศาสนาอิสลาม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือความมั่นคงของชาติสถาบันฯ มุ่งเน้นสร้างความรัก ความ สามัคคี อันจักก่อให้เกิดความเข้าใจในด้านศาสนาอิสลามระหว่างผู้คนในสังคมอันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป
เมื่อค่ำวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะห์ ของเดือนอาหรับ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สถาบันฯ จัดกิจกรรมละศีลอด ซึ่งมีพี่น้องให้ความสนใจอย่างมากมาย โดยแต่ละท่านทำอาหารมากินร่วมกัน บ้านนั้นนิด บ้านนีัหน่อย ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกิน เป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
สังคมต้องการมือบน ที่สามารถแบ่งเบาซึ่งกันและกัน การเอื้ออาทร การห่วงใยกันในสังคมกำลังจะจางหาย หากมิช่วยกันฟื้นฟู
อีกหนึ่งภาพที่งดงามในสังคมยุคปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันนำมาซึ่งการคืนความสุขให้สังคม ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งดี ๆ สำหรับ ทุก ท่าน..อามีน

Cr.ชุมพล ศรีสมบัติ