กอช. แจง!ทายาท มีสิทธิรับเงินออมของสมาชิกที่เสียชีวิตคืนได้ทั้งหมด

63

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจงทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ มีสิทธิรับเงินออมของสมาชิกที่เสียชีวิตคืนได้ทั้งจำนวน โดยสามารถดำเนินการผ่านทาง 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กอช. เป็นโอกาสการออมของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ โดยมีกลไกคือเริ่มออมให้เร็ว เมื่อมีเวลาออมนานเงินออมก็จะงอกเงยขึ้นทั้งส่วนที่เป็นเงินสะสมของสมาชิกเอง เงินสมทบที่ได้จากรัฐบาล และดอกผลจากการลงทุนของทั้งเงินสะสมและเงินสมทบ เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมมากพอจนมีสิทธิได้รับบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี และรับทุกเดือนตลอดชีวิต

หากสมาชิกเสียชีวิต ทั้งก่อนอายุครบ 60 ปี และเมื่อเริ่มรับบำนาญหลังจากอายุครบ 60 ปีแล้ว ผู้เป็นทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถขอรับเงินออมของสมาชิกผู้เสียชีวิตคืนจาก กอช. ได้ทั้งจำนวน ประกอบด้วย เงินสะสม หรือเงินต้นที่สมาชิกออมเอง พร้อมดอกผล และเงินสมทบที่รัฐบาลให้สมาชิก พร้อมดอกผล ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ตามรายชื่อที่สมาชิกแจ้งไว้ต่อ กอช. จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดในครั้งเดียว กรณีสมาชิกไม่ได้แจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ กอช. จะจ่ายเงินคืนให้กับทายาทตามที่กฎหมายกำหนด หากสืบแล้วไม่พบทายาทตามลำดับขั้นของกฎหมาย เงินออมทั้งหมดของสมาชิกจึงจะตกเป็นเงินกองทุน ดังนั้น สมาชิกจึงควรระบุรายชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ให้ครบถ้วน หากสมาชิกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผลประโยชน์ของการออมทั้งหมดจะได้ตกเป็นของบุคคลตามความประสงค์ของสมาชิกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เมื่อสมาชิก กอช. เสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินในกองทุนของสมาชิกผู้เสียชีวิตคืนได้ ณ ที่ทำการสาขาธนาคารหน่วยรับสมัครทั้ง 4 ธนาคาร สาขาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อ ณ สาขาที่ได้สมัครสมาชิกไว้ในครั้งแรก

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร.สอบถามที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ… “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th