โปรดทราบ! เลียริมฝีปาก-น้ำลายหก เป็นการคุกคามทางเพศ เฒ่าหัวงูในที่ทำงานจงระวัง

320

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 16 มิ.ย.58ใน “ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” ซึ่งเป็นร่างที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เป็นผู้เสนอ และ ครม.ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็น “เจ้าภาพ” ในการเผยแพร่มาตรการฯ และให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อนำมาตรการฯนี้ไปปรับใช้ด้วย

รูปแบบการละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่ระบุในมาตรการฯที่กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ไปยังทุกส่วนราชการนั้น มีตั้งแต่การกระทำทางสายตา พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี วิจารณ์ทรวดทรง การสนทนาเรื่องเพศ, การสัมผัสร่างกาย ทั้งกอดรัด จูบ แตะเนื้อต้องตัว ดึงมานั่งตัก ตามตื๊อ เลียริมฝีปาก ทำท่าน้ำลายหก รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งข่มขืน และสมยอมแบบมีข้อแลกเปลี่ยน เหล่านี้ถือเป็นความผิดทั้งสิ้น เพราะเข้าข่ายคุกคามทางเพศ