เครือข่ายสันติวิธีจัดเสวนา “เราจะอยู่อย่างไรให้บ้านเราสันติสุข”

38

วันอาทิตย์ที่10ก.ย.2560 เครือข่ายสันติวิธีชุมชน 4 ส.ใต้ รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายสันติวิธีตำบลคีรีเขต จัดกิจกรรมสันติวิธีชุมชน ครั้งที่ 15ร่วมเสวนา “เราจะอยู่อย่างไรให้บ้านเราสันติสุข” และรับฟังความคิดเห็นต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่2บ้านผ่านศึกต.คีรีเขตอ.ธารโต จยะลานางกัลยา แววเพ็ชรรายงาน