นักศึกษามช. สัมมนา “อิสลาโมโฟเบียกับการดะวะฮ์ในสังคมร่วมสมัย”เพื่อขับเคลื่อนแนวทางสันติ

240

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการสัมมนานักศึกษาชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เรื่อง”อิสลามโมโฟเบียกับการดะวะฮ์ในสังคมร่วมสมัย” ในการนี้ท่านอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียง เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ ในการนี้ อาจารย์ซอและห์ แสวงศิริผล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในโครงการนี้

นักศึกษานับเป็นกำลังสำคัญของสังคมและเป็นวัยที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชีวิต ดังนั้นหากได้รับการอบรมขัดเขลาในทางที่ดีย่อมจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมากมาย
ดังนั้น การสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้เข้าใจถึงรากเหง้าของสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนแนวทางที่จะก้าวข้ามความเกลียดกลัวอิสลามและมุสลิมโดยการดะวะห์(เผยแพร่) ด้วยความมีฮิกมะฮ์(ปัญญา) จึงนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษามุสลิมปัจจุบัน
Cr.ข่าวโดย อิดริส สกุลสัน