องค์กรแรงงาน-ลูกจ้างผนึกกำลังยื่นนายกฯ เร่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หวังเพิ่มสวัสดิการลูกจ้าง

70

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน (1111) สำนักงาน ก.พ. ตัวแทนองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.), เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.), สภาองค์การลุกจ้าง, สหพันธ์แรงงาน และสหภาพแรงงานต่างๆ จำนวน 25 คน นำโดย นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เดินทางมา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ… ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน และให้มีผลบังคับใช้ในปี 2560

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญดังนี้
1. เพิ่มค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง ที่มีอายุงานครบ 20 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 400 วัน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
2. ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ ลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานในแต่ละปี
3. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ มีสิทธิ์ลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร และเพื่อคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน
4. นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าสถานประกอบการที่ย้ายไปจะมีอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม และการย้ายสถานประกอบการ การมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีพ ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
5. กรณีกิจการใดที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่อยู่กับนายจ้างเดิมทุกประการ
6. กรณีนายจ้างไม่คืนหลักประกันไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกล่วงหน้า ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากผิดนัดให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี