“สะพานภูมิพล” สะพานของพ่อที่ถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกว่า “เป็นการสร้างสะพานขึงคู่ที่สร้างเร็วที่สุดในโลก”

719

พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ประทับยืนขณะทรงงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง พระบรมรูปของพระองค์ขณะทรงงาน ทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาช่างปั้น และหล่อเป็นการส่วนพระองค์ และจักสร้างโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ทรงมีพระบรมวินิจฉัยต้นแบบดินเหนียวด้วยพระองค์เอง ทรงมอบพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานเป็นต้นแบบ และทรงตรวจสอบทุกรายละเอียดแม้แต่ ฉลองพระองค์ที่ใส่ กล้องถ่ายภาพ วิทยุสื่อสารที่ใช้ในขณะนั้น อีกทั้งยังทรงมอบรองพระบาทคู่ที่ใส่ในพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ช่างปั้นนำไปใช้เป็นต้นแบบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมแผ่น ทอง เงิน นาค เพื่อนำไปประกอบพิธีเททอง หล่อพระบรมรูปขณะทรงงาน

ปัจจุบันแผ่นเจิม ทอง เงิน นาค อยู่ภายในพระบรมรูปทรงงาน ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการประดิษฐานอยู่ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีพิธีบรรจุแผ่นศิลาจาลึกพระราชทานในเวลา ๐๙:๐๐ น. และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปทรงงาน ขึ้นประดิษฐานยังแท่นฐานในเวลา ๑๕:๓๙ น.

(สะพานภูมิพล : สะพานแห่งนี้ถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกว่า “เป็นการสร้างสะพานขึงคู่ที่สร้างเร็วที่สุดในโลก” ในที่สุดสะพานของพ่อที่รั้งตำแหน่งสวยที่สุดในประเทศไทยก็สำเร็จลง แต่ไม่เพียงแค่นั้นสะพานแห่งนี้ก็ยังถือเป็น “สะพานขึงเคเบิลคู่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย” อีกด้วยสมกับชื่อ “สะพานภูมิพล”)

http://golferdigital.com/article/263/