ถูกกล่าวหาทำงานไม่เป็น จึงถูกตัดออกจากทีม!”ดร.วินัย ดะห์ลัน” ออกโรงแจง คนพูดถึงกับหน้าหงาย(ดูคลิป)

676

ดร.วินัย ดะห์ลัน ว่าที่ผู้สมัครกลุ่มอัลอิศลาห์ กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุจากบางฝ่ายว่า ทำงานไม่เป็น จึงถูกตัดออกจากทีมผู้สมัครชุดเดิมว่า คงมีหายคนในทีมที่ถูกระบุว่า ทำงานไม่เป็น อิหม่ามมานิตย์ แสงทอง ที่อยู่ในทีมเป้นผู้จัดตั้งกองทุนซากาตของกอ.กทม. ที่มียอดเงินมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 10 ล้านบาท และอีกหลายคน มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก

“การทำงานได้หรือไม่ อยู่ที่บรรยากาศว่า ได้เปิดโอกาสให้ทำงานแค่ไหน อย่างผม เมื่อเข้าไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่ประธานงานเมาลิด 3 ครั้งติดต่อกัน ทำงานร่วมกันคนอีกกว่า 1,000 คนได้เป็นอย่างดี จึงออกมาฟอร์มทีมใหม่ เพื่อให้สร้างบรรยากาศการงานที่ดี ามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ” ดร.วินัย กล่าว

ดร.วินัย กล่าวว่า หากทีมอัลอิศลาห์ได้รับเลือกก็จำสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีกับมัสยิดและปวงสัปบุรุษ ให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และมีนโยบายที่จับต้องได้

สำหรับประวัติดร.วินัย
การศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525
ปริญญาเอก Docteur en Biologie Medicale Appliqu? (grand distinction), Faculty of Medicine and Pharmacy, St-Pierre Hospital, Universit? Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium, 1989
มีเชี่ยวชาญในด้านลิพิดวิทยา, ชีวเคมีทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้า ศูนย์วิจัยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสังคม พ.ศ. 2557
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา พ.ศ. 2558 จนถึง ปัจจุบัน
ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน (2558 – 2560)
รองประธาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธาน สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

มีผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพีมพ์มากกว่า 30 บทความทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความทางวิทยาศาสตร์และโภชนาการ มากกว่า 2 พันชิ้น และงานเขียนในนิตยสารรายสัปดาห์ 3 ฉบับติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นหนึ่งใน 500 มุสลิมจากทั่วโลกที่มีชื่อปรากฏในทำเนียบมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุด 8 ปี
เป็นหนึ่งใน 16 มุสลิมจากทั่วโลกและมุสลิมไทยคนเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อโลก