เสวนาก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลาม

9
มื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 กรรมการอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ ชวนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือในประเด็น แนวทางการก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลาม เพื่อหาแนวทางปฎิบัติ สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องร่วมชาติ ได้เรียนรู้ และเข้าใจอิสลามซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทุกท่าน นำการเสวนา โดย ผ.ศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
การจัดเสวนาขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ กับพี่น้องต่างศาสนิก โดยการปฏิบัติ ใช้แนวทางให่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ของผู้เข้าร่วมเสวนา