ศึกกอจ.ภูเก็ต จบด้วยอีกฝ่ายเงียบ

33
ดราม่ากอจ.ภูเก็ต! กรรมการกลางฯ ฟันธง “ชุดใหม” มาถูกต้อง สวนทางความเห็นฝ่ายกฎหมาย ขณะที่คนเก่ายื่นข้อมูลขอความเป็นธรรม เรื่องจึงยังไม่จบง่ายๆ

กรณีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โดยเปลี่ยนประธานกอจ.จาก ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ เป็นนายมาโรจน์ ทองย่น และเปลี่ยนตำแหน่งในกอจ.อีกหลายตำแหน่ง ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายมานานกว่า 5 เดือนล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย ได้รับรอบผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในหนังสือที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2 ฉบับ ลงนามโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรม การอิสลามแห่งประเทศไทยลงวันที่ 22 สิงหาคม ส่งถึงประธานกอจ.และกอจ.ภูเก็ต ให้การยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงกอจ.ภูเก็ตในการประชุมวิสามัญ เมื่อ 2 มีนาคม ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และกอจ.ภูเก็ต สามารถทำงานได้ตั้งแต่มีการเลือกตั้ง 2 มีนาคมเป็นต้นมา และเมื่อการพิารณาการเปลี่ยนแปลงกอจ.ภูเก็ตชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นแล้ว
ทั้งนี้ มติกอท.ล่าสุด ขัดแย้งกับหนังสือที่พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ส่งถึง กอจ.ภูเก็ตก่อนหน้านี้ ที่ระบุโดยอ้างการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้
ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกอจ.ภูเก็ตคนเก่า กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ไม่ได้นำข้อมูลที่ตนยื่นคัดค้านไปพิจารณา พิจารณาแต่ข้อมูลฝ่ายชุดใหม่เท่านั้น ซึ่งได้ทำหนังสือคัดค้าน และส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทย ประกอบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการดำเนินการหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จะต้องทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้ว่าฯ ได้ส่งหนังสือถึงกอท. เพื่อสอบถามความเห็นข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ เนื่องจากมีการยื่นคำร้องคัดค้าน
จากการสอบถามที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ข้อมูลว่า จากการพิจารณาข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่ายโดยพิจารณาจากเอกสารการประชุม การเชิญประชุม เห็นว่า มีปัญหาขั้นตอนการประชุมไม่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในการประชุม ขาดหนังสือเชิญประชุมมีเพียงหนังสือขอให้มีการเปิดประชุมของกอจ.ภูเก็ต 18 คน และเมื่อพิจารณาหนังสือของทางจังหวัดที่อนุมัติขอห้องประชุมพบว่า มีการอนุมัติการใช้ห้องประชุมก่อนการประชุมเพียง 1 วัน คือ ประชุมวันที่ 2 มีนาคม แต่มีการอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งมีหนังสือของทางราชการยืนยันชัดเจน
“ในทางกฎหมาย เมื่อการเริ่มต้นประชุมไม่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นที่ตามมา เพราะถือว่า การประชุมเป็นโมฆะแล้ว” ที่ปรึกษากฎหมาย กอท. ให้ข้อมูล นอกจากปัญหาการขาดหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมเบื้องต้นมี ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งได้เกิดการโต้เถียงกันในที่ประชุมจนมีความวุ่นวาย ประธานจึงได้ปิดการประชุม ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการกลางฯ ถือว่า ทำถูกต้องตามระเบียบ แต่กลับมีการประชุมกันต่อ ซึ่งขัดต่อระเบียบ จึงเท่ากับการประชุมเป็นโมฆะ ประเด็นนี้ เป็นประเด็นถัดมาที่จะต้องพิจารณา หากประเด็นแรกคือ การนัดการประชุมถูกต้อง แต่คราวนี้ การนัดการประชุมไม่ถูกต้องแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่น รวมทั้งประเด็นข้อกฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมายนี้ ฝ่ายกฎหมายได้ร่างส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ แต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมกอท. ความเห็นนี้ ไม่ได้รับการพิจารณา โดยกอท.ไม่ได้พิจารณาขั้นตอนการประชุมว่า ถูกต้องหรือไม่ พิจารณาแต่ข้อกฎหมายว่า ทำได้หรือไม่ จึงทำให้เป็นช่องว่าง ให้การแต่งตั้ง กอจ.ภูเก็ตชุดใหม่มีปัญหาตามมา โดยประธานกอจ.คนเก่า ได้ยื่นคัดค้านต่อกระทรวงหมาดไทยโดยยื่นช้อมูลองฝ่ายตนให้พิจารณา และอาจจะมีปัญหาการฟ้องศาลตามมาอีกกรณีหนึ่ง
หลังจากได้รับหนังสือจากกอท. ทางกอจ.ภูเก็ตชุดใหม่ได้แถลงข่าวเปิดตัวทันที นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทั้ง 25 ท่าน ที่ช่วยกันขจัดสิ่งที่ไม่สงบต่างๆ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่สร้างความไม่สบายใจและความเครียดให้กับพี่น้องมุสลิมในภูเก็ต แต่สิ่งเหล่านั้นก็ได้คลี่คลายไปแล้วเพราะเรามีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและปฎิบัติตามแนวทางที่อัลเลาะห์ได้ตรัสไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ
“หลังจากนี้ ทางคณะกรรมการอิสสามจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น ฟื้นฟูความศรัทธาธรรม และความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งนำหลักจริยธรรม คุณธรรม มาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรไปสู่เป้าหมายต่อไป”
กรณี การเปลี่ยนแปลงกอจ.ภูเก็ตแม้ว่า กอท. จะมีมติเห็นชอบแล้วก็ตาม แต่ยังมีปัญหาระเบียบกฎหมายให้โต้แย้งได้อีก เท่ากับปัญหายังไม่จบ 2 ฝ่ายยังเผชิญหน้ากันต่อไป
ขอบคุณภาพการแถลงข่าวของกอจ.ภูเก็ต จากเวบไซด์ http://phukethotnews.net/

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559