ฮาลาลท่องเที่ยวทำเกินหน้าที่ ทำลาย “ท่องเที่ยวไทยฮาลาล”

24

ในขณะที่ “กอท” และ “กอจ.” มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจรับรอง “ฮาลาล” ในประเทศไทยแต่หน่วยงานของรัฐ อย่างกรมการท่องเที่ยวกลับมาทำหน้าที่ตรวจสอบฮาลาล และได้สร้างปัญหาให้กับการตรวจรับรองฮาลาลไทย แทนที่จะส่งเสริมกลายเป็นการทำลาย “ฮาลาลการท่องเที่ยว”

กรณีที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ด้วยการออกตรวจรับรองที่พักและร้านอาหารจนเกิดปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจรับรอง คือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยเฉพาะในกรณีของโรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ที่เป็นโรงแรมที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แต่กรมการท่องเที่ยวกลับไม่ให้การรับรองฮาลาล ทั้งๆ ที่ไม่มีหน้าที่ ทำให้โรงแรมต้องขอยกเลิกการของรับรองฮาลาลในที่สุด

ทั้งนี้ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ถึงฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิกเครื่องหมายการรับรองฮาลาลโดยอ้างในหนังสือว่าไม่ผ่านการตรวจการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากโครงการ ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องยกเลิกการตรวจรับรองฮาลาล

“การที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ไม่ผ่านการตรวจการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากโครงการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเหตุให้ทางโรงแรมไม่ขอต่อการรับรองฮาลาล เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อม และเพื่อให้สอดคล้องในการขอรับรองฮาลาลทั้งสองหน่วยงาน ทางสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดจึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมในเชียงใหม่ และพี่น้องทั้งประเทศที่เคยมาใช้บริการของโรงแรมให้ทราบโดยทั่วกัน” หนังสือของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งต่อสาธารณชน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการตรวจรับรองฮาลาลของไทย ที่องค์กรที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองฮาลาล กลับมาแย่งงานขององค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจรับรองฮาลาล

“ฮาลาลท่องเที่ยว ไม่เพียงไม่อำนาจหน้าที่ในการตรวจรับรอบฮาลาลแล้ว บุคคลากรที่ไปตรวจรับรองฮาลาลที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ ขาดประสบการณ์ เข้ามาเพื่อสร้างปัญหามากกว่าจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการตรวจรับรองฮาลาล” แหล่งข่าวในคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าว

การตรวจรับรองฮาลาลของกรมการท่องเที่ยวที่ไปแย่งงานของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ส่อที่จะขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้น ถึงกับมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดบางคนประกาศว่า จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีหากไปตรวจรับรองในจังหวัดของตนเอง

“หน่วยงานรัฐเพียงต้องการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เข้ามาสร้างปัญหา สร้างความขัดแย้ง และทำลายกระบวนการตรวจสอบรับรองฮาลาลของไทย แทนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกลับกลายเป็นการทำลายการท่องเที่ยว หน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวควรจะนำผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วไปสนับสนุนส่งเสริม ไม่ใช่ลงมาตรวจรับรองเสียเอง ซึ่งตัวเองไม่มีอำนาจ จะให้คณะกรรมการกลางฯดำเนินการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย” กรรมการกลางอิสลามฯคนหนึ่งให้ข้อมูล ปัญหาความขัดแย้งดูเหมือนจะลุกลามบานปลาย หากไม่มีการระงับยับยั้งก่อนที่จะสายเกินไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558