ือกกอจ.นคร สายบ้านตาล ยึดเบ็ดเสร็จ

226

จังหวัดนครศรีธรรมราช คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระจากการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในการคัดเลือกกรรมการอิสลามชุดใหม่ ซึ่งชุดเดิมหมดวาระ 6 ปี
สำหรับการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ สืบเนื่องจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตามมาตรา 23 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 35 จังหวัด
โดยบรรยากาศการคัดเลือกคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว มีอิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 60 คน จากนั้น เวลา 12.00 น. – 15.00 น. มีการลงคะแนนคัดเลือก เพื่อให้เหลือเพียง 30 คน โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติพงษ์ รองเดช จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน มีอิหม่ามประจำมัสยิดต่าง ๆ ลงชื่อเข้าร่วมประชุมคัดเลือก 119 คน จากจำนวนอิหม่ามที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 126 มัสยิด
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมัสยิดทั้งสิ้น 125 มัสยิด มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวน 30 คน ซึ่งคณะกรรมการอิสลามฯ ชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งลง 6 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดใหม่ จำนวน 30 คน ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ รองลงมา นายหล่อ สายวารี, นายพยูร มาลา, นายสติ ปันตะ, นายเฉม เพอสะและ, นายยูนัน โต๊ะเตบ, นายวุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ, นายอับดุลเล๊าะ แววรรณจิตต์, นายละซี่ ชิงชัย, นายสะมาน สุดภักดี, นายฮาบีบุญเลาะ เกษมสมาน, นายศิริ บูมะลายู, นายสุรินทร์ จำปีพันธุ์, นายอะสาน มุสาหมัน, นายเฉลิม กิจจารักษ์, นายดลรอหมาน สุริยะ, นายศอลาหุดดีน หวังตะหนอ, นายสมบูรณ์ หมาดแหล้, นายละหรี่ ยอดวารี, นายดาระเหม หล้าจิ, นายพุฒิพงษ์ เกษมสัน, นายสุรี กาญจนสิชล, นายอิศรา รื่นเริง, นายมูชา อะดำ, นายดะโหด สายจันทร์, นายเสรี ภัทรนันทกุล, นายวิโรจน์ ทอง, นายจีรศักดิ์ ปะหวัง, นายนพรัตน์ สุมาลี และนายดล หมินหมัน ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่ ทั้ง 30 คน จะมีการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และคัดเลือกผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 1 คน เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป
/////////////////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช