ทีมสุราษฎร์ฯ โชว์พลังยึดกอจ.แบบคู่แข่งไม่กล้าสมัคร

201

กอจ.ภูเก็ต” โกมล”นายแน่มาก เข้ากอจ.อีกรอบ บทพิสูจน์คนจริง

จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย..//
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ และเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต, อิหม่ามประจำมัสยิด ในจังหวัดภูเก็ต และผู้สังเกตุการณ์ เข้าร่วม
สำหรับการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้จะต้องมีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดวาระ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในวันนี้ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2542 ได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยกำหนดจังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 51-100 มัสยิด ให้มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 25 คน สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีมัสยิดที่จดทะเบียนจำนวน 57 มัสยิด มีอิหม่ามประจำมัสยิด จำนวน 56 คน เป็นผู้มีสิทธิ์คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ไม่เกิน 25 คน โดยในครั้งนี้มีอิหม่ามประจำมัสยิด เป็นผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 51 คน แต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จำนวน 25 คน โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต จำนวน 70 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือก
ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น ในเวลา 15.00 น. และมีการนับคะแนนเสร็จสิ้น ในเวลา 16.00 น. ปรากฎว่ามีบัตรดี 49 ใบ และมีบัตรเสีย 2 ใบ โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย
ดังนี้
1.ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ 2. นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร 3.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน 4.นายมาโรจน์ ทองย่น5.นายสรายุทธ มัลลัม6.นายดาริส จีนแปลงชาติ7.นายสมเดช หมั่นการ8. นายหมาดหน่อ มัฉการ9. นายสร้างสรรค์ เพียรสกุล10.นายปิยเดช เชื้อฉลาด11.นายอนันต์วรรณสมานกุล 12.นายชูเกียรติ หอมรสกล้า13. นายปราโมทย์ โชคเกื้อ14.นายมนัส เกษมวิจิตรพงศ์ 15.นายสุเมธ บุนนท์16. นายกิตติ อิสลาม 17.นายมงคล คุ้มบ้าน 18.นายสันติ ศรีรัตน์ 19.นายดลกาหรีม สิงฆาฬะ 20.นายอาณัติ คงคารอบ 21.นายดนัย ทองย่น 22.นายสมบูรณ์ คาพิจิตร์23. นายดำรงศักดิ์ หมาดลี 24.นายธนสรรค์ ย่านขาว และ25.นายสมคิด ไชยสิทธิ์
โดยดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
//ให้ 1.นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร
2.นายอนันต์วรรณสมานกุล
3. นายปราโมทย์ โชคเกื้อ
4.นายดาริส จีนแปลงชาติ
5.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
6.นายมนัส เกษมวิจิตรพงศ์
รวม6 ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
//นายสมบูรณ์ คาพิจิตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการ//
และดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย..//
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การดำเนินการ เลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โอกาสนี้ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ กล่าวว่า กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้พร้อมที่จะทำงานเพื่อการสร้างสรรสังคมและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้า