ผลคัดเลือก กอจ ชลบุรี/ระยอง/ตราด (ไม่เป็นทางการ)

187

รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ – ๒๗๑๑๐๐ พ.ย.๖๐ อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี จากนั้นเมื่อ ๒๗๑๔๐๐ พ.ย.๖๐ ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี สรุปมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย
(๑) นายสมหวัง ขำหลี (ปธ)
(๒) นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน (รปธ)
(๓) นายชาลี ตอฮา (รปธ)
(๔) นายสมาน แจ่มสว่าง (รปธ)
(๕) นายพนัส เวชชนะ (รปธ)
(๖) นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ (ลข)
(๗) นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล
(๘) นายนรินทร์ กาญจนะ
(๙) นายประสิทธิ์ หวังเกษม
(๑๐) นายฟารุด ซาฟีอี
(๑๑) นายรอมัด แสงมาน
(๑๒) นายสงบ โซ๊ะเฮง
(๑๓) นายสมเจตน์ หะซัน
(๑๔) นายสมเดช โดยประเสริฐ
(๑๕) นายสมหวัง มานะชูพงศ์
(๑๖) นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ (กอท)
(๑๗) นายสุรชัย วงศ์สมัน
(๑๘) นายเสรี มะห์มูดี้
(๑๙) นายสุมาน สุไลมาน
(๒๐) นายอานัศ บินยามัน
(๒๑) นายอารุณ วุสกรี

จ.ระยอง เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๐ อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ระยอง ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม อ.เมืองระยอง แล้วนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอมายังจังหวัดระยองเมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๐ สรุปมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายไพศาล อับดุลลอ (ปธ)
(๒) นายย่ามิน กอเซ็ม (รปธ)
(๓) นายวินัย หมื่นภักดี (รปธ)
(๔) นายนายจำเนียร จิตต์เรืองรอง (รปธ)
(๕) นายอะหมัด หมื่นพรหม (ลข)
(๖) นายอรัญ โสมานันท์
(๗) นายวีระชัย อาดำ
(๘) นายมงคล ภัทรมานิต
(๙) นายรอฮีม ทิศา
(๑๐) นายทวี การะมัด
(๑๑) นายสุมน บุหงารัตน์
(๑๒) นายบรรจง ซอลีฮี
(๑๓) นายพิทักษ์ชาติ โชติช่วง
(๑๔) นายมาโนช อับดุลลอ
(๑๕) นายอรุณ หมื่นพรหม

จ.ตราด เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ – ๒๗๑๓๐๐ พ.ย.๖๐ อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ตราด ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด สรุปมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายสมาน อาดัม (ปธ)
(๒) นายสุชาติ ถนอมวงษ์ (รปธ)
(๓) นายหมัดสะนาวี บุรีเจริญ (รปธ)
(๔) นายนคร มิตรธรรมณะ (รปธ)
(๕) นายมานัส วรรณิกาพก (วิชาการศึกษา)
(๖) นายณรงค์ เจ๊ะเซ็น (นิติกรและกอฏี)
(๗) นายสมชาติ เบ๊ะกี (ประชาสัมพันธ์)
(๘) นายวาฮับ มะตัง (สังคมสงเคราะห์)
(๙) นายนราทร ถนอมวงษ์ (สตรีและเยาวชน)
(๑๐) นายอาลี วงศ์สมัน (ยาเสพติด)
(๑๑) นายหมัด ดอฟีรี (กิจกรรมพิเศษ)
(๑๒) นายนรินทร์ ภูมิมาโนช (ทะเบียน)
(๑๓) นายซัน มัดรอ (การเงิน)
(๑๔) นายดาวุด อาดัม (เลขานุการ)
(๑๕) นายสมชาย โมหะหมัดตาเฮด (ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและศูนย์ประสานงานฯ)