กอ.เชียงใหม่เลือกตำแหน่ง”กวินธร วงศ์ลือเกียรติ” ควบปธ.-กรรมการกลางฯ

279

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
ได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธานฯ รองประธาน เลขานุการ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ดัวกล่าวนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการคัดเลือกในครั้งนี้
ผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งประธานฯ นาย กวินธร วงศ์ลือเกียรติ
2. รองประธานฯ 4 คน
2.1. รองประธานบริหาร นายยงยุทธ ยาณะ
2.2 รองประธาน กิจกรรม นายอนันต์ ปัญญาวีร์
2.3 รองประธาน ศาสนาและการศึกษา ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
2 4 รองประธาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
3.ตำแหน่งเลขานุการ นายสว่างวงค์ บริจินดากุล
4.ตำแหน่งผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ

สำหรับผู้แทนกรรมการกลางฯชุดที่แล้ว ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ได้รับตำแหน่ง