กอจ.นครฯจัดสรรตำแหน่งลงตัว”สติ ปันตะ”-“หล่อ สายวารี”ปธ.

289

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตำแหน่งอื่น ๆ และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครบทุกคนแม้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ก็ตาม
วันนี้ (6 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดใหม่) ทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากอิหม่ามประจำมัสยิด คัดเลือกให้เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นับว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล และตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในเขตจังหวัด การอำนวยความเป็นธรรมของสัปปุรุษประจำมัสยิด กำกับดูแล คัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปด้วยถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และอยากให้ร่วมกันเชิดชูความเป็นนครศรีธรรมราช
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มีนายกิตติพงษ์ รองเดช จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดใหม่) ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 30 คน เดินทางมาร่วมคัดเลือกประธานกรรมการ และตำแหน่งต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการคัดเลือกประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายหล่อ สายวารี, รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ นายสติ ปันตะ, รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ นายเฉม เพอสะ, รองประธานคนที่ 4 ได้แก่ นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ, รองประธานคนที่ 5 ได้แก่ นายพยูร มาลา, เลขานุการ ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ, นายทะเบียน ได้แก่ นายจีรศักดิ์ ปะหวัง, เหรัญญิก ได้แก่ นายเสรี ภัทรนันทกุล, ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นายสมบูรณ์ หมาดแหล้, ปฏิคม ได้แก่ นายศิริ บูมลายู และ นายสติ ปันตะ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป
/////////////////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวันครศรีธรรมราช