อ่างขาง ยอดหญ้าติดลบแล้ว!!! ชมภาพแม่คนิ้ง

46

สถานีฯอ่างขาง 22/12/60
สูงสุด 15.4 องศา
ต่ำสุด 0.9 องศา
ยอดหญ้า -1.2 องศา
ปริมาณน้ำฝน – มม.
*แม่คะนิ้ง