กรมวิทย์ฯจัดเต็ม นำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพOTOP 2 ปี 60,000 ราย ช่วยชาวบ้านเพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่ม

136

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพOTOP ตั้งเป้า 2 ปี 60,000 ราย ช่วยชาวบ้านเพิ่มชิ่งทางขาย-สร้างรายได้เพิ่ม

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการOTOPตามโครงการพัฒนาศักยภาพประกอบการOTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตว่า โครงการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ 4 จังหวัดประกอบด้วยสมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 รายจำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ โดยมีอุตสาหกรรม 4 จังหวัด พัฒนาชุมชุนม 4 จังหวัดเข้าร่วมด้วย ประกอบด้วย

 1. สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 1. คุณเมย์น้ำว่านหางจระเข้

ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 1. มิตเตอร์ชู

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาครบุรี

ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว

ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำกะปิเคยตาดำ ตำบลคลองโคน

ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง

ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแควอ้อม

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบางช้าง

ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทธาธรรม

ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวงสามัคคี

ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว “ธันยนันท์”

ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้างบางแก้ว

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. กลุ่มแม่พานิช

ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 1. วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญข้าวเกรียบปลา

ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบางแก้ว

ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองข้าวเหนียว

ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

ตำบลไชยราช อำเภอบาง

“เจ้าหน้าที่ของกรมฯร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการก่อนจะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการผลิตเพื่อให้ผ่าน อย. และมาตรฐานมผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ของกระทรวงมหาดไทย เป็นเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกบการOTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยกรมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยด้วยการนำผลิตภัณฑ์เข้าห้องแล็บตรวจหาเชื้อ จนผลิตได้มาตรฐานจึงส่งให้มผช.รับรอง”

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า เมื่อผู้ประการOTOP ได้รับมาตรฐานการผลิตจะช่วยให้มีความมั่นใจในการทำตลาด ซึ่งบางรายมีโอกาสส่งออกไปต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตและรายได้ของประชาชน

อุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

“ในงบประมาณกลางปี รัฐบาลเห็นความสำคัญของกรมฯ จัดสรรงบประมาณให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวน 200 ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการOTOP ในจังหวัดยากจน 10 จังหวัด ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการจำนวน 30,000 ราย และในปีงบประมาณ 2562 ได้ของบประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอีก 30,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าว