ได้เวลาถอย! กรมการศาสนาส่งมอบงานฮัจย์ให้กรมการปกครอง

210

วันที่ 29 ธ.ค. 59 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม หารือภายในกับคณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและคณะ เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ ในข้อมูล และหลักฐานเอกสารในการโอนภารกิจการฮัจย์ไปสู่กรมการปกครองร่วมกัน  เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์  ก่อนสู่ขั้นตอนการส่งมอบภารกิจฮัจย์ อย่างเป็นทางการต่อไป

Cr.AROON