ศูนย์กลางฯ ชวนร่วมบริจาคซื้อชุดสวยให้เด็กกำพร้าชายแดนใต้

167

นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถ รณรงค์เชิญร่วมบริจาคตัดชุดเสื้อผ้าใส่ในวันตรุษอิดิ้ลฟิตริห์ วันฮารีรายอ ในราคาชุดละ 300 บาท ให้กับเด็กกำพร้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

“เมื่อปีฮ.ศ.1438 ในกลุ่มเราทำยอดได้ถึง 690 คน เด็กๆดีใจมากๆครับ ในนามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถ จึงขอรับการสนับสนุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯจะออกใบเสร็จในนามมูลนิธิฯ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ครับ”

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน เลขที่ บ/ช 135-3-10000-9 สาขาคลองตัน

มีผู้ร่วมบริจาคแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้
1. นาย สามารถ มะลูลีม 9,000 บาท 30 ชุด
2. ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 3,000 บาท 10 ชุด​ โอนแล้ว
3. อจ.ปรีชา ​ศรีสง่า​ 5,100 บาท 17 ชุด โอนแล้ว
4. กำนัน เกตุชาติ เกษา 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
5. ยุทธนา หยิมการุณ 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
6. ผศ. ลักขณา บรรพกาญจน์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
7. พ.ต.อ. หญิง นาถฤดี มัธยมจันทร์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
8. ธรรมรัต​ หวัรงหลี​ 3,600 บาท​ 12 ชุด โอนแล้ว
9.นพพร ชัยพฤกษ์สนุ้กเกอร์คลับ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
10 ดร. อรทัย เวชภูมิ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
11. ทวี อัมพรมหา 900 บาท 3 ชุด ขาวผ่อง สิทธิชูชัย โอนแล้ว
12. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
13 สมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
14. นายรามิน เดอร์ซิงห์ สัจญาณศรีสกุล 6000 บาท 20 ชุด โอนแล้ว
15. Kittikorn Dechachatchawal 3,000 baht 10 sets โอนแล้ว
16. สรวิศ พรหมผดุงชีพ 10,500 บาท 35 ชุด โอนแล้ว
17. คุณจักร จามิกรณ์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
18. ดร.ชวัลวัฒน์-คุณบี ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ 30,000 บาท 100 ชุด โอนแล้ว
19. มาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
20. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
21 ประสิทธิ์ รักสลาม 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
22. พตอ หญิง ขนิษฐา เรืองศรี 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
23. ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
24. ศิราณี ผู้พัฒน์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
25. ภรภัทร โชติกะสุภา 1,200 บาท 4 ชุด โอนแล้ว
26. นราพัฒน์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
27. ไพศาล วงษ์อารี 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
28. สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ และเพื่อนๆ 30,000 บาท 100 ชุด (ครอบครัวเดชดำรงวุฒิ / พี่ Teddy / ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม / โรจน์ หมู่บ้านแหลมทอง / เดชชาติ) โอนแล้ว
29. จริยา สุเภากิจ 600 บาท 2 ชุด โอนแล้ว
30. ธนวัฒน์ อัมพุนันท์ 1000 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
31. คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา 900 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
32. กฤชวรรณ อรุณสุริยศักดิ์ 900 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
33. คำรณ บำรุงรักษ์ 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
34. หทัยรัช อ่อนคล้าย 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
35. นาถยา แดงบุหงา 1,800 บาท 6 ชุดครับ โอนแล้ว
36 เยาวลักษณ์ โตอนันต์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
37 ดร อาณัติ อมาตยกุล 1000 บาท. 3 ชุด โอนแล้ว
38. พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง 6,000 บาท 20ชุด โอนแล้ว
39. สมฤดี ชัยมงคล 30,000 บาท 100 ชุด โอนแล้ว
40 ดร ธานี สุคนธะชาติ 1000 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
41 เทพพิทักษ์ จันทรสุเทพ 1200 บาท 4 ชุด โอนแล้ว
42 ดร นนชัย ศานติบุตร 300 บาท 1 ชุด
43 บุษฎี สันติพิทักษ์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้วค่ะ
44 สำนักงานสส.สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 15000 บาท 50 ชุด สส ปัตตานีโอนแล้ว
45 ประดิษฐ์ เกิดอยู่ 3000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
46 สุวรรณา บุญคุณศักดิ์ 2100 บาท 7 ชุด โอนแล้ว
47. ชาดา ไทยเศรษฐ์ 5,000 บาท 17 ชุด โอนแล้ว
48 ชมรมนักกฏหมายมุสลิมโดย ประธาน นิพนธ์ มะสังหลง 5000 บาท 17 ชุด
49. สมชาย จรกา 3,000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
50. อันวาร์ สาและ 3,000 บาท 10 ชุด
51. อลงกรณ์ ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ต 9,000 บาท 30ชุด โอนแล้ว
52. สุวิชชาญ มุสิกุล 900 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
53 เสาวคนธ์ จุลพิพัฒน์วงศ์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
54 สุทธิณัฐ สหะศักดิ์มนตรี 3000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
55 ณัฐภัทร สุขแดง 3000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
56 กันตวรรณ ตันเถียร 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
57 ดร วินัย ดะห์ลัน 3000 บาท 10 ชุด
58. สุดดี สมานวิบูลย์ 1,500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
59. สมพล รัตนาภิบาล 3,000 บาท 10 ชุด
60. เกษม มูลทรัพย์ 5 ชุด 1,500 บาท โอนแล้ว
61 สมาน สมานพิทักษ์วงศ์ 9,000 บาท 30 ชุด โอนแล้ว
62 สมศักดิ์ เสน่หา 900 บาท 3 ชุด
63สมศักดิ์ กลมเกลี้ยง 900 บาท 3 ชุด
64 ธวัช บวรวณิชกูร 5000 บาท 17 ชุด โอนแล้ว
65. ศรินทร สุรี 3000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
66 สามารถ งามภูศรี 1000 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
67ดำรงค์ศักดิ์ มนัสวานิช 1000 บาท 3 ชุด
68 สมนึก ยังศิริ 900 บาท 3 ชุด
69 จิติ ปิเลี่ยน 1000 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
70 สุวัฒน์ กลิ่นเกษร 1000 บาท 3 ชุด โอนแล้ว
71 อรุณ ศรีจรูญ 3000 บาท 10 ชุด โอนแล้ว
72 ฬุริยา เทียมสิริวัฒน์ 1500 บาท 5 ชุด โอนแล้ว
73 อามีน ดาแหม็ง 900 บาท 3 ชุด โอนแล้ว