เรียนเกาหลีสุดคึกคัก! มอ.จัดใหญ่ระดม”กูรู”ร่วมเวที

44

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
มูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกับชาวเกาหลีในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนร่วมกันหาแนวในการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา โดยมี ฯพณฯ โน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปราศรัย

สาระสำคัญของการสัมมนาประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร เรื่อง การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันและหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มครู โรงเรียนมัธยมและสถาบันอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางในการพัฒนาการเรียนการ สอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา โดยมีหัวข้อการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกาหลี , ความสัมพันธ์ทางการทูตของสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศไทย , ภาษาเกาหลีกับการพัฒนา ฝีมือแรงงาน , อนาคตการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและนโยบายการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศในสถาบันอาชีวศึกษา , ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีสาหรับแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในสถาบันอาชีวศึกษา , อนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย-เกาหลี เป็นต้น

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา รัฐบาลเกาหลี ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 80 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนนักเรียนประมาณ 25,000 คน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้มีการสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนและการอบรมครูผู้สอน

ผลจากการจัดสัมมนาเกาหลีศึกษา เมื่อปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำเสนอมาตรการเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดพื้นที่ภาษาเกาหลี การสนับสนุนของผู้ปกครองในการศึกษาภาษาเกาหลี เพิ่มสัดส่วนครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยให้มากขึ้น ขยายช่องทางระบบทุนการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาในการเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี พัฒนาคู่มือการเรียนการสอน สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขยายการฝึกอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นในสาธารณรัฐเกาหลี และนับเป็นก้าวแรกที่เห็นความสำคัญการจัดระบบการศึกษาเกาหลีศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทำให้รัฐบาลเกาหลีจัดส่งครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีจำนวน 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้แก่ จัดทำนโยบายการศึกษาภาษาเกาหลี จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนและจัดทำแนวทางฝึกอบรมครูผู้สอน แผนกิจกรรมการศึกษา จัดทำตำราเรียนภาษาเกาหลี และจัดทำรูปแบบและวิธีการประเมินผลภาษาเกาหลี สำหรับผลการสัมมนาในครั้งนี้ คาดคาดหวังว่าผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจด้านเกาหลีศึกษาที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาต่อไป.