เห็นหรือยัง!เขาวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้พระออกนำรมต.ทำตาม

185

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได้ตามความสมัครใจ

ยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้น