อสค.จับมือ ปูลังกำปง ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ จชต.เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร

563

อสค.จับมือ ปูลังกำปง ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ จชต.เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาสันติสุขที่ยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ 6 สิงหาคม 2561 มูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน และองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย(อสค) ได้ลงนามในความร่วมมือกันในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ จชต.โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และผลิตนมโคในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส อย่างครบวงจร และส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายในการผลิตน้ำนมดิบมาส่งเข้าโรงงานแปรรูปบรรจุกล่องพร้อมดื่ม 

นาวาอากาศตรี สนั่น กัณหาชาติ ประธานมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า…การที่องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับ มูลนิธิปูลังกำปง ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาอาชีพของประชาชนตามศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีการส่งเสริมแพะนม แพะเนื้อ โคเนื้อ พืชผักสมุนไพร ในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลจะมีการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างส่งเสริมให้ประชาชนได้เพาะเลี้ยงสัตว์ทั้งในทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล อย่างมีคุณภาพตามหลักการฮาลาล และมีจำนวนที่เพียงพอต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตต่อไป