ขับรถเข้ามาเลย์ ไม่อนุญาตใช้ใบขับขี่ไทย ต้องใช้ใบขับขี่สากล

1092

กงศุลไทย แจ้งมาเลเซียไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ไทยในการขับรถในมาเลเซีย ต้องใช้ใบขับขี่สากล

12 ต.ค.61 เพจกงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ แจ้งว่าปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกมาเลเซีย (JPJ) ไม่อนุญาตให้มีการนำใบขับขี่จากต่างประเทศ รวมทั้งใบขับขี่ไทย ไปเทียบเพื่อขอทำใบขับขี่มาเลเซียได้อีกแล้ว โดยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเท่านั้น
หากจำเป็นต้องขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในมาเลเซีย และยังไม่มีใบขับขี่มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ใช้ใบขับขี่ไทยร่วมกับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ทำที่กรมการขนส่งทางบกไทย มีอายุการใช้งาน 1 ปี) เพื่อให้ขับขี่ในมาเลเซียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการการขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ได้ทุกจังหวัด
หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้ …
1.สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี
4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5.สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท