นายกฯ’นิพนธ์ บุญญามณี’รับรางวัลบริหารอบจ.ดีเด่น

142

รองนายกฯ วิษณุ มอบางวัล อบจ.บริหารจเการดีเด่น 41 แห่ง ยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

17 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลจาก สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการมอบ ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 41 แห่ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบรางวัลประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โครงการนวัตกรรม การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเงินรางวัล 6 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี รัฐบาลจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลให้แก่ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 200 ล้านบาท โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. รางวัลประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป จำนวน 41 แห่ง เงินรางวัลรวม 150 ล้านบาท และ 2. รางวัลจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา รวมจำนวน 107 แห่ง เงินรางวัลรวม 50 ล้านบาท

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแก่ อปท. ที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวมอบนโยบายว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดโดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน และมีนวัตกรรมท้องถิ่นที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อปท. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต้องผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย จึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ทั้งนี้ อปท. ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะนำเงินรางวัลที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นที่ดีเลิศเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้น เป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปท. ทุกคน ด้วยยึดถือปฏิบัติ ทำดี มีรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและบริหารงานด้วยนวัตกรรมที่ทำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นรางวัลระดับชาติและเป็นที่น่าภาคภูมิใจ อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะให้ อปท. อื่น ๆ ได้รับรู้ และรัฐบาลได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง อาทิ ด้านสวัสดิการเด็ก คนชรา การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน รวมถึงด้านการศึกษา

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคัดเลือก อปท. ทุกท่าน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหวังว่าทุกองค์กรจะพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นไป สร้างความเจริญในท้องถิ่น เพื่อยกระดับต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับสากล นำไปสู่การพัฒนาและก้าวไปสู่การแข่งขันการบริหารจัดการในระดับโลกต่อไป