ภาพความงดงาม!สมเด็จพระราชินีทรงกราบเชื้อพระวงศ์

301

ภาพความงดงามในพระราชวงศ์ สมเด็จพระราชินีทรงกราบเชื้อพระวงศ์

สมเด็จพระราชินี ทรงกราบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในระหว่างงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒