มีมุสลิม1 เดียวติดกก.บริหารปชป.ชุดใหม่ ‘อัลวาร์’รองเลขาฯ สามารถวืด! ทีม ‘จุรินทร์’ยึดพรรคเบ็ดเสร็จ

737

ทีม ‘จุรินทร์’ ยึดตำแหน่งสำคัญในกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ทั้ง รองหัวหน้าพรรคทุกตำแหน่ง เลขาธิการพรรค และตำแหน่งอื่น ‘สามารถ มะลูลีม’มุสลิมเพียง 1 เดียวได้รับการเสนอชื่อ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

วันที่ 15 พ.ค.62 การประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เพื่อเลือกตำแหน่งหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนถึงเวลาค่ำ โดยในช่งเช้า ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค จาผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค

จากนั้นในช่วงบ่าย มีกำหนดเลือกตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ตำแหน่งเลขาธิการพรรค และตำแหน่งอื่น เริ่มจากการเลือกรองหัวหน้าที่ดูแลพื้นที่ในภาคต่างๆ ซึ่งในพื้นที่ภาคกลางปรากฏว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคกลางเพียงชื่อเดียว จึงได้ให้สมาชิกดำเนินการรับรอง ซึ่งผลปรากฏว่า นายสาธิต ได้รับการรับรองให้เป็นดำรงตำแหน่งต่อ ด้วยคะแนนเสียง 89 %

จากนั้น เป็นการเลือกรองหัวหน้าพรรคพื้นที่กทม. ซึ่งมีการแข่งขันกันมากที่สุดคือ รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เสนอชื่อทั้งหมด 6 ราย ได้แก่ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์  และในตำหน่งนี้ นางนาถยา แดงบุหงา ได้เสนอ นายสามารถ มะลูลีม ปรากฎว่า ไม่ได้รับเลือกเป็น นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ได้กลับเข้ามาเป็นรองหัวหน้าฯ อีกครั้ง

สำหรับพื้นที่ภาคอื่นๆ เช่น ภาคเหนือ เป็นการแข่งขันระหว่าง นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ภาคอีสาน เป็นการแข่งขันระหว่าง นายไชยยศ จิรเมธากร และ นายอิสสระ สมชัย  ภาคใต้ เป็นการแข่งขันระหว่าง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ซึ่งผลปรากฏว่า นายนราพัฒน์ แก้วทอง นายไชยยศ จิรเมธากร และ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นผู้ได้รับเลือก

ต่อมานายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ จำนวน 8 คน คือ นายนิพนธ์  บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  นายสามารถ ราชพลสิทธิ์  นายอลงกรณ์ พลบุตร  นายอัศวิน วิภูศิริ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายสรรเสริญ สมะลาภาและนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ซึ่งที่ประชุมได้ลงคะแนนรับรองตามที่นายจุรินทร์ เสนอ

ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคนายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ประกอบด้วย นายธนา ชีรวนิจ  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์   ตั๊น กฤดากร และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ   ส่วนนายอภิชัย  เตชะอุบล  เหรัญญิกพรรค นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

 กรรมการบริหารพรรคที่มาจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

1)     นางขนิษฐา นิภาเกษม

2)     นางกษมา วงศ์ศิริ

3)    นายชวลิต รัตนสุทธิกุล

4)     นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง

5)     นายทวีโชค อ๊อกกังวาล

กรรมการบริหารพรรคที่มาจากสภาท้องถิ่น

1)นายนิพนธ์ บุญทองซุ้น

2)นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

กรรมการบริหารพรรคอื่น 8 คน

1) นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

2) นางสุพัชรี ธรรมเพชร

3) น.ส. รัชดา ธนาดิเรก

4) น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ

5) น.ส. พิมพ์รพี  พันธุ์วิชาตกุล

6) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

7) น.ส. อรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์

8) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข