พระบรมราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการปธ.องคมนตรี

413

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/137/T_0001.PDF