ประกาศหยุดราชการ วันรายอ ‘อีดิ้ลฟิตรี’

3097

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันที่ 4 หรือ มิถุนายน 2562  หยุดทุกคนไม่เฉพาะมุสลิม

วันที 30 พฤษภาคม 2562 นายราชิต สุขพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกาศวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลอีดิลฟิตรีของพี่น้องมุสลิม

โดยระบุว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันทำงานและวันหยุดราชการ ฉบับที่ 21 พ.ส. 2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 ตุลาคม 2517 และ 10 มกราคม 2555 และวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้วุนตรุษอีดิ้ลฟิตรี(วันรายอปอซอ) วันหยุดอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปี สำหรับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) แจ่งให้ทรบว่า สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล(วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และในวันเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ ให้วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นวันตรุษอีดิลฟิตรี ถือเป็นวันหยุดราชการ 1 วัน และหากไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์(ในวันที่ 3) ให้วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ถือเป็นวันหยุดราชการ 1 วัน
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562