เปิดประวัติ ปธ.องคมนตรี คนที่2 ในแผ่นดิน ร.10

303

เผยประวัติ “พล.อ.สุรยุทธ์” ปธ.องคมนตรีคนที่2 ในแผ่นดิน ร.10 จบ ตท.รุ่น1 ก่อนรับราชการ กองทัพบก ไต่เต้าจาก ผบ.หน่วยบัญชการสงครามพิเศษ แม่ทัพภาค2 ผบ.ทบ.เคยเป็น ทส.”ป๋าเปรม” ขณะดำรงตำแหน่ง นายกฯ

เปิดประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ ประธานองคมนตรี คนที่ 2 ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 4 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา

สำหรับประวัติของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าได้เผยแพร่ ดังนี้

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 (พ.ศ.2549-2551)

เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2550-2551)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ.2545-2546)

ผู้บัญชาการทหารบก (พ.ศ.2541-2545)

แม่ทัพภาคที่ 2 (พ.ศ.2537-2540)

สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ.2535 และ 2539)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พ.ศ.2535-2537)

เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ของความเป็นนายทหารมืออาชีพ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือแนวทางสมานฉันท์ ดำรงชีวิตอย่างสมถะและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2486 เป็นบุตรคนที่ 3 ของพันโทพโยม จุลานนท์ กับนางอัมโภช จุลานนท์ (สกุลเดิม ท่าราบ)

ด้านการศึกษา พลเอก สุรยุทธ์ เข้ารับการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2500

จากนั้นสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 1 ในปี พ.ศ.2501 และเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12 จบการศึกษาปี พ.ศ. 2508 เมื่อเข้ารับราชการแล้วได้ศึกษาหลักสูตรด้านการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หลักสูตรนายร้อยเหล่าทหารราบ หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ สหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52 (สอบได้ที่ 1) หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 (พ.ศ.2536)

ชีวิตครอบครัว พลเอกสุรยุทธ์ สมรสกับ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ (สันทัดเวช) มีบุตรชาย 2 คน คือ นายสันต์ จุลานนท์ (ข้าว) และ นายจุล จุลานนท์ (น้ำ) พลเอกสุรยุทธ์ เป็นผู้นิยมการเดินป่าชมธรรมชาติ เป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนกลุ่ม รักษ์เขาใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในชื่อลุงแอ้ด

ด้านผลงานที่สำคัญ พลเอก สุรยุทธ์ เข้ารับราชการทหารในยศร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยประจำศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับหมวด ได้รับการบรรจุให้เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31

ต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู้บังคับหมู่หมวดอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31 เป็นนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองร้อยรบพิเศษ(พลร่ม) ที่ 2 เป็นครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ และอาจารย์สอนวิชายุทธวิธีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จากนั้นรับราชการตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23 ต่อมาได้เป็นเสนาธิการกรมทหาราบที่ 23 และเป็นหัวหน้ากองยุทธการทหารบก รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1

พลเอก สุรยุทธ์ ติดยศพลตรีในตำแหน่งนายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม_ติณสูลานนท์) ใน พ.ศ.2529 จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ในปี พ.ศ.2532 ต่อจากนั้นเป็นรองผู้บัญชาการสงครามพิเศษในปี พ.ศ. 2533 ได้รับยศพลโทในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษใน ปี พ.ศ.2535 ย้ายไปดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ปี พ.ศ.2537 ได้รับยศพลเอกในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี พ.ศ.2541 และขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปี พ.ศ.2545

พลเอก สุรยุทธ์ตำแหน่งพิเศษอื่นๆ เช่น ราชองค์รักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 ครั้ง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี 2 วาระ วาระแรก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546

และวาระที่สอง วันที่ 8 เมษายน 2551 และเมื่อรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต พลเอก สุรยุทธ์ ได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ เป็นองคมนตรี ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 นับว่า พลเอก สุรยุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี 2 แผ่นดิน

กระทั่ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จวบจนกระทั่งวันที่ 4 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี นับเป็นประธานองคมนตรี คนที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน