“อนุทิน”ถก คกก.โรคติดต่อ ไฟเขียวจัดตั้ง State/ Local Quarantine สกัดโควิด-19

48
คณะกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine เพื่อใช้ในการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ  สกัดโควิด-19 พร้อมปรับมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
วันที่14 เม.ย.63 ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/ 2563 โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนจาก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม
นายอนุทิน กล่าวภายหลังการประชุมว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน จะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด State/ Local Quarantine เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัด State Quarantine  กระทรวงมหาดไทย จัด Local/ Home Quarantine ซึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการวางระบบการกักกันตัว รวมถึงกรอบค่าใช้จ่าย ดำเนินการ อาทิ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก  เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน โดยให้กรมควบคุมโรค เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) หรือ คณะรัฐมนตรี พิจารณา
นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ยังได้เห็นชอบการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  โดยมอบฝ่ายเลขานุการ  จัดทำรายละเอียดและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย เสนอต่อ ศบค.
#อนุทิน ชาญวีรกูล #คณะกก.โรคติดต่อฯ #State/ Local Quarantine #โควิด-19