สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาส เดือน “รอมฎอน” อันประเสริฐ ฮิจเราะห์ ศักราช 1441

112

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ส่งสารถึงพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1441

ขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ทรงให้ข้าพเจ้าและพี่น้องทุกท่านมีชีวิตยืนยาวมาจนกระทั่งได้ต้อนรับเดือนอันยิ่งใหญ่ร่วมกันในวาระนี้

การถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในปีนี้ อาจจะอยู่ในช่วงของความวิตกกังวลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งความศรัทธาในอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า จะทำให้เราสงบและมีความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญยิ่งนี้ และการแพร่ระบาดดังกล่าวนั้นก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการถือศีลอดแต่ประการใด ตรงกันข้ามการถือศีลอดตามวิถีอิสลามนี้ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ปฏิบัติ ทั้งในด้านกายภาพและจิตภาพได้เป็นอย่างดี

จึงขอให้มุสลิมทุกคนที่ไม่มีอุปสรรคตามที่บทบัญญัติศาสนากำหนดได้ถือศีลอดด้วยความเคร่งครัด และการถือศีลอดที่หวังในผลบุญอันยิ่งใหญ่นั้น จะต้องปฏิบัติควบคู่ด้วยจรรยามารยาทอันดีงาม มีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ และมีการแบ่งปันโภคปัจจัยต่าง ๆ ต่อเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง และผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งหลาย ตลอดจนต้องมีความอดทนต่อความหิวและกระหาย รวมทั้งการประพฤติตนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใด

ในยามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับโรคระบาดเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอให้มุสลิมทั้งหลายได้ปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและการละหมาดญะมาอะห์ที่เป็นซุนนะห์ (สุนัต) ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบที่เปี่ยมด้วยจรรยามารยาท ไม่เป็นเหตุนำสู่อันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ในบ้านของตนเอง หลีกเลี่ยงการรวมตัว และร่วมกันขอดุอาจากอัลลอฮ์ได้ทรงปัดเป่าโรคระบาดนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยและทุกประเทศโดยเร็ว

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้ใคร่ครวญด้วยศรัทธาและสติปัญญาว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ เป็นสัญญาณจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า มาเตือนสติมนุษย์ให้มีความตระหนักคิด มิให้หลงลำพองไปกับความเจริญทางวัตถุ จนลืมสัจธรรมแห่งชีวิตที่ทุกคนล้วนอยู่ใต้พระบัญชาของพระองค์ ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ในห้วงเวลาอันสำคัญยิ่งนี้ในการประกอบคุณงามความดี เพื่อยังความพอพระทัยต่อพระองค์ต่อไป

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี