ยะลา เตรียมหารือ คณะกรรมการอิสลามฯ หลัง จุฬาราชมนตรี ผ่อนปรน ให้ละหมาดวันศุกร์

567
ผวจ.ยะลา เตรียมหารือ ปธ.คณะกรรมการอิสลามฯ ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ภายในมัสยิดได้ แต่ให้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เข้มข้น วัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ งดใช้น้ำ กอเลาะห์ร่วมกัน 
วันที่ 4 พ.ค.63 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เตรียมหารือประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 5/2563) ลงวันที่ 3 พ.ค.63 เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ปฎิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของ จุฬาราชมนตรี และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี และมาตรการหรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ส่วนแนวทางการปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) สำหรับมัสยิดให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือหน่วยงานสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด ให้จัดวางเจลล้างมือ บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด งดใช้บ่อน้ำ (กอเลาะห์ ) หรือ อ่างใหญ่ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดพื้นมัสยิด ก่อนและหลังการละหมาดวันศุกร์ (ณุมอะห์) ทุกครั้ง  ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ  แต่ให้เปิดหน้าต่างมัสยิด ผ้าม่าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก จัดทำเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้  โดยเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1.50 ถึง 2 เมตร ให้ควบคุมทางเข้าออกมัสยิด และจัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิดหลังเสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร์ (ณุมอะห์)
สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาควันศุกร์ (ณุมอะห์) ให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ใช้ผ้าปละหมาด (ผ้าชะญาดะห์) ส่วนตัว โดยนำมาจากบ้าน ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลาม เท่านั้น เด็กและสตรีให้งดการร่วมละหมาดวันศุกร์ (ณุมอะห์) ที่มัสยิด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ถือว่าต้องห้ามเด็ดขาด