จุฬาราชมนตรีออกประกาศฉบับที่ 6 ผ่อนปรนให้ละหมาด’อีดิ้ลฟิตร์’ ตามเงื่อนไข

954

จุฬาราชมนตรี เห็นควรผ่อนปรน ให้มีการปฏิบัติศาสนกิจอีฏี๊ลฟิตร์ สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดและอยู่ในพื้นที่ๆไม่มีผู้ติดเชื้อ

วันที่ 16 พฤษภาคม จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ มีรายละเอียดระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และนายกฯ ได้ออกข้อกำหนด ผ่อนคลายมาตรการในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้ โดยมีเงื่อนไขนั้น จึงเห็นควรให้มีการปฏิบัติศาสนกิจอีฏี๊ลฟิตร์ สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดและอยู่ในพื้นที่ๆไม่มีผู้ติดเชื้อ ดังนี้
1. ให้มัสยิดเตรียมความพร้อม โดยเปิดลานมัสยิดรวมถึงพื้นที่ในอาคารมัสยิด อาครรเรียนประจำมัสยิด ที่โล่งกว้าง หรือสนามกีฬาในชุมชน โดนดำเนินการตามมาตรการที่ประกาศก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด
2.ให้กระชับการละหมาดอีฏิ๊ลฟิตร์ภายใน 20 นาที
3. หากไม่สามารถปฏิบัติตาม ข้อ 1 ได้ ให้แจ้งสัปบุรุษให้ละหมาดที่บ้าน จำกัดเฉพสะญาติพี่น้อง โดยไม่ต้องอ่านคุตบะห์
4.ให้มัสยิดงดจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมละหมาดและจัดกิจกรรมอื่น และหลักเลี่ยงกิจกรรมรวมหมู่ อาทิ การเยี่ยมญาติ การเยี่ยมกุโบร์ และการจัดเลี้ยงในเคหะสถาน หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด