จ๊าก! ฮัจย์ยุคโควิดกักตัว14วัน จ่ายเพิ่มตรวจโรค 34,000 บาท ไม่รวมเพิ่มที่ซาอุฯ

882

คณะกรรมการกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการฮัจย์ให้แจ่งฮุจญาตที่ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2563 ต้องดำเนินการตรวจโรค ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 34,000 บาท และต้องจ่ายเพิ่มที่ซาอุฯ

คณะกรรมการกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ครั้งล่าสุด ได้มติเห็นชอบมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ดังนี้

1. ก่อนการเดินทาง
1.1 ฮุจยาจต้องมี Home Quarantine 14 วันก่อนปฏิบัติตามข้อ 1.2 โดยจะมี อสม.ฮัจย์ ไปตรวจวัดไข้ทุกวัน
1.2 สามวันก่อนวันเดินทาง ผปก.ต้องจัดหาที่พักให้ฮุจยาจในสังกัดพัก โดยพักห้องละ 1 คนเว้นแต่เป็นญาติสนิท และต้องจัดอาหารให้รับประทานตามหลัก Social Distrancing รวมทั้งต้องจัดให้ฮุจยาจได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด
1.3 ฮุจยาจต้องมีเอกสาร COVID FREE CERTIFICATE ซึ่งออกก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง มาแสดงต่อ จนท.
1.4 ผปก.ต้องจัดหาหน้ากากและเจลล้างมือให้ฮุจยาจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนกลับถึง ปทท.
1.5 ผปก.ต้องจัดรถรับส่งจากที่พักตามข้อ 1.2 ถึงสนามบินเดินทาง โดยไม่มีแวะพัก ณ สถานที่ใด
1.6 ฮุจยาจต้องเข้ากระบวนการคัดกรองของสนามบินทุกคน
1.7 ผปก.ต้องทำประกันภัยโควิดให้ฮุจยาจในสังกัดทุกคน

2. ระหว่างเดินทาง
2.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการของสายการบินและการบินพลเรือนทั้ง 2 ประเทศโดยเคร่งครัด
3. ระหว่างอยู่ที่ซาอุดี
3.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของซาอุดีโดยเคร่งครัด
3.2 ผปก.ต้องจัดให้มีตรวจวัดไข้ทุกวัน
4. เมื่อเดินทางกลับถึง ปทท.
4.1 ผปก.ต้องจัดให้ฮุจยาจเข้า Quarantine เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของ ผปก.

– ในการปฏิบัติตามมาตรการข้อ 1-4 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเบื้องต้นอย่างน้อยคนละ 34,000 บาท (***ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในซาอุดี***) โดยแบ่งเป็น
1. ค่าที่พักและอาหาร 3 วันๆ ละ 1,000 บาท ประมาณ 3,000 บาท
2. ค่าตรวจหาเชื้อ ประมาณ 10,000 บาท
3. ค่าประกันภัยโควิด ประมาณ 1,000 บาท
4. ค่าตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 6,000 บาท
5. ค่าที่พัก+อาหารในช่วง Quarantine 14 วันเมื่อกลับถึง ปทท.

– คกก.จึงมีมติให้ผู้แสวงบุญที่แจ้งยืนยันการเดินทางไว้ สามารถขอยกเลิกการเดินทางได้ ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-15 มิ.ย.63
– นอกจากนี้ ในปีนี้จะให้เดินทางได้เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและหาดใหญ่เท่านั้น และจะเดินทางในช่วงใด ต้องรออนุมัติจาก GACA แต่คาดว่าต้องเป็นช่วงปลายของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์เที่ยวไป เนื่องจากระยะเวลาที่มีไม่น่าจะจัดให้เดินทางช่วงต้นของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์ได้

ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้แจ้งข้อมูลไปยังผู้ประกอบการฮัจย์ เพื่อแจ้งไปยังฮุจยาต ที่ยังประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีจฮัจย์ประจำปี 2563

โดยก่อนหน้าเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีฮุจยาต ลงทะเบียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กว่า 8,000 คน แต่ภายหลังได้มีการแจ้งยกเลิกไปจำนวนมาก เหลือผู้เดินทางไปจำนวนไม่มา่กนัก