เป็นเรื่อง! กกต.ไม่รับรอง เลือกตั้งซ่อม จ.ลำปาง สั่งสอบใน7วัน

84

กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 “เมืองรถม้า” ลำปาง หลังพบ การทุจริตอื้อ สั่ง กกต.จังหวัด ตรวจสอบ ปมร้องซื้อเสียง–จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง โดยให้ทำเรื่องชี้แจงภายในเวลา7วัน

วันที่ 23 มิ.ย.63 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง แล้วเห็นว่า กฎหมายกําหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ กรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้นําผลการตรวจสอบดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์หน้า

สำหรับ ผลการเลือกตั้ง วันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นาย วัฒนา สิทธิจัง ผู้สมัครหมายเลข1 จาก พปชร. เป็นฝ่ายชนะเลือกตั้ง โดยทิ้งห่างคู่แข่ง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย กว่าหมื่นคะแนน จาก ผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 5 คน

ประกอบด้วย นายวัฒนา สิทธิวัง พปชร.หมายเลข 1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ เสรีรวมไทย หมายเลข 2 นายอำพล คำศรีวรรณ พลังท้องถิ่นไท หมายเลข 3 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ ไทรักธรรม หมายเลข 4 และ น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น เศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 5

โดยผลการนับคะแนน 386 หน่วยใน 5 อำเภอ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 30,769 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 18,617 คะแนน ทิ้งห่าง12,152 คะแนน