ชาวแปดริ้วร้องถูกขรก.เอื้อนายทุนใหญ่ออกเอกสารทับที่

34

เวลา 10.00 น นายสิริพงษ์ ศิริปัญญารัตน์
ตัวแทนราษฎร จำนวน 33 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบถูกขับำล่ออกจากที่ดิน
1) บริษัททุนใหญ่ระดับชาติ ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ และนักการเมืองใหญ่
พื้นที่ ก.ม. 48-51 ถนนเขาหินซ้อน-อรัญญประเทศตำบลตะเกียตอำเภอกบินทรุ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ร่วมประมาณ 1,400 ไร่
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1 อำเภอกบินทร์บุรี
2.2 สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
2.3 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปราจีนบุนี
ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฏหมาย
เอื้อต่ออำนาจทุน อำนาจรัฐใช้ข้อกฏหมายรังแก่ประชาชน หรือขับไล่ประชาชเวลา 10.00 น นายสิริพงษ์ ศิริปัญญารัตน์
ตัวแทนราษฎร จำนวน 33 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบถูกขับำล่ออกจากที่ดิน
1) บริษัททุนใหญ่ระดับชาติ ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ และนักการเมืองใหญ่
พื้นที่ ก.ม. 48-51 ถนนเขาหินซ้อน-อรัญญประเทศตำบลตะเกียตอำเภอกบินทรุ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ร่วมประมาณ 1,400 ไร่
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1 อำเภอกยินทร์บุรี
2.2 สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
2.3 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปราจีนบุนี
ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฏหมาย
เอื้อต่ออำนาจทุน อำนาจรัฐใช้ข้อกฏหมายรังแก่ประชาชน หรือขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ รวมทั้งติดตามและทวงถามความเป็นธรรมยื่นหนัง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีณ บริเวณชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนติดตามและทวงถามความเป็นธรรมยื่นหนัง ณ ศูนยฺดำรงธรรม
จังหวัดปราจีนบุรีณ บริเวณชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ