อัชอารีย์ มะแส นักเรียนชั่นม. 6 โรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ บรรยายถึงในหลวงร.9 ได้อย่างประทับใจ

2611
อัชอารีย์ มะแส

อัชอารีย์ มะแส นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บุตรชาย ดร.อาแว มะแส รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้บรรยายถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน