วงสภาพัฒน์ ถกแผนพัฒนาภาคใต้ ‘นิพนธ์ ‘ให้เน้นสร้างอาชีพชาวบ้าน สร้างรายได้ผ่านออนไลน์

49

นิพนธ์” ถกวงสภาพัฒน์ สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ย้ำยึดหลักเกณฑ์คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค(ก.บ.ภ) ตั้งเป้าแก้ปัญหาตรงความต้องการ เสริม ให้ประชาชนเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน , กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงข้อเสนอโครงการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ซึ่งได้ประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและเพื่อให้แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ  2565ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ)  และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า”สรุปผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) และ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.)ตามลำดับต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องคิดว่าทำอย่างไรในการใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

รวมถึงเรื่องสำคัญคือการเพิ่มรายได้ภายครัวเรือนให้ประชาชน ที่ปัจจุบันการใช้ช่องทางสังคมออนไลน์จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ที่เป็นอาชีพของพี่น้องประชาชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้  การอบรมเรื่องการค้าออนไลน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลอบรมเพิ่มให้ประชาชนมีความรู้  ด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง และอุปสรรค อื่นๆในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน”