ผวาหลุดตำแหน่ง!!”สิงห์ศึก”เตือน เพื่อน ส.ว.อย่าลืม! ไปใช้สิทธิ์เลือกนายกฯอบจ.

75

“สิงห์ศึก”ห่วง เพื่อนร่วมก๊วน”สภาสูง” ได้รับผลกระทบ หากนอนหลับทับสิทธิ์ ไม่ไปเลือกตั้ง นายกฯอบจ. ชี้จะโดนห้ามลงสมัคร สส. กำนัน ผญบ.และ อื่นๆอีกมากมาย แนะ หากมีเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้ง นายทะเบียน อำเภอ ก่อนล่วงหน้า

วันที่ 17 ธ.ค.63 พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่1 ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภาให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธ.ค.63 โดยกำชับสมาชิกวุฒิสภาทุกคนต้องไปใช้สิทธิห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เสียสิทธิทางการเมืองหลายประการ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 42 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ จะถูกตัดสิทธิที่สำคัญ หลายประการ อาทิ การลงสมัครเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือ ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ข้าราชการการเมือง โดยจะถูกจำกัดสิทธิ เป็นเวลา 2ปี ตั้งแต่มีการเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิก อบจ.

ส่วนกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ”เลือกตั้งท้องถิ่น” ไม่ได้ ต้องมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นเท่านั้น อาทิ เจ็บป่วย เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางได้ มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กม.หรือ อยู่นอกราชอาณาจักร และ มีเหตุสุดวิสัยตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด หรือ ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหนาที่ นอกเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ พล.อ.สิงห์ศึก ยังระบุ ด้วยว่า การเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องกลับไปเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของตนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุวิสัย ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ ให้ยื่นแจ้งเหตุที่ สำนักงาน กกต.ได้ภายใน 7 วัน ก่อนหน้า หรือ หลังเลือกตั้ง คือ 7 วัน ก่อนหน้าเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 และ 7 หลังเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563

สำหรับการ การยื่นเอกสารทำได้ 2 ทางคือ 1. นำเอกสารไปแจ้งต่อนายอำเภอ โดยสามารถนำไปแจ้งได้ทั้งตัวเองหรือให้คนอื่นไปยื่นแทน 2. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอำเภอ โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย