ราชกิจจาฯประกาศ เงินสำรองประเทศไทย 8.7ล้านล้านบาท หรือ 2.7แสนล้านUSD

81

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝบช. 9/2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563 จำนวน 275,203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 8,714,031.25 ล้านบาท

วันที่ 7 ม.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝบช. 9/2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563 โดยนายเศรษพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีใจสรุปความว่า ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน ดังต่อไปนี้

รายงานฐานะสำรองระหว่างประเทศของทางการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ฐานะการเงินสุทธิ 275,203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 8,714,031.25 ล้านบาท ข้อมูลเทียบเท่าบาทคำนวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐ ที่แสดงเป็นหลักหน่วย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 31.6640 บาท