มท.2มอบ!!ฉโนดที่ดิน ให้ชาวเมืองรือเสาะ คลายทุกข์ช่วงโควิด19 ลดความเหลื่อมล้ำ

24

รมช.มหาดไทย ถวายที่ธรณีสงฆ์ พร้อมแจกโฉนดที่ดิน ให้ชาวนราธิวาส ในโครงการ”มอบฉโนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ยืนยัน เร่งทำต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 7 ม.ค.64 ที่ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เข้ากราบสักการะพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายโฉนดที่ธรณีสงฆ์ในชื่อวัดประชุมชลธารา เพื่อใช้ทำประโยชน์สาธารณกุศลแก่ประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่

จากนั้น รมช.มหาดไทย และคณะได้เดินทางไปยัง หอประชุมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี ผอ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดย กรมที่ดินในการเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินและได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาอย่างยาวนาน และไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐในประเภทต่างๆ กรมที่ดิน ได้กำหนดเป้าหมายเดินสำรวจรังวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 50 จังหวัด

ซึ่ง จังหวัดนราธิวาสถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย วันนี้ถือเป็นบางส่วนที่ได้รับมอบโฉนดเพราะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด -19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยประชาชนที่เดินสำรวจเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ กรมที่ดิน จะรีบดำเนินการจัดส่งให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

“จะเร่งรัดนโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเอกสารสิทธิ์ของตนเองเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร” รมช.มหาดไทย กล่าว