กกต.ไฟเขียว นายกอบจ. 68 จังหวัด ชี้หากมีเรื่องร้องเรียน รอสอยทีหลัง

123

กกต.ปล่อยไปก่อน ประกาศรับรองนายกอบจ.เพิ่มอีก 23 จังหวัด “คำรณวิทย์ – วิทยา –อร่าม –อุดม –บุ่นเล้ง -ลูกสาวครูแก้ว –ลูกชายไชยา –น้องวันนอร์ ” ส่วนจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน ไว้รอสอยทีหลัง เหตุสำนวนยังทำไม่เสร็จ และระยะเวลาที่เหลือไม่พอจัดเลือกตั้งใหม่ เบ็ดเสร็จ รับรองแล้ว 68 จังหวัด

วันที่ 2 ก.พ.64 ที่ ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 2. จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 3. จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 4.จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม 5.จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ 6.จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 7.จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

8. จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ 9.จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช 10.จ.นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน 11.จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี 12.จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร 13.จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง 14.จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 15.จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 16.จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ 17.จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์.18. จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา 19.จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 20.จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง 21.จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ 22.จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ และ 23.จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

ทั้งนี้ เนื่องจาก กกต.เห็นว่าเรื่องร้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ สำนักงาน กกต.จังหวัด ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อส่งมาถึง กกต.กลาง ก็ยังมีขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ หาก กกต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำทุจริต จึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อนและเร่งให้สำนักงานฯ ดำเนินการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุมกกต. พิจารณา

ก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ไปแล้วรวม 29 จังหวัด และวันนี้รับรองเพิ่มอีก 23 จังหวัด รวม 52 จังหวัด ยังเหลืออีก 24 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้มี 11 จังหวัด ที่ กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ. ในบางหน่วยเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกับจำนวนบัตรออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกันรวมอยู่ด้วย

โดย กกต. ยังมีเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่ 19 ก.พ.64 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา 60 วัน ตามที่ พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นกำหนด แต่หากสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็ให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วต่อมาหากเห็นว่ากระทำผิดจริง จะมีมติเพิกถอนสิทธิ สั่งเลือกตั้งใหม่ จะเสนอให้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาต่อไป อย่างไรก็ตามหลังจาก กกต.มีมติรับรองแล้ว ทางสำนักงาน กกต.จะดำเนินการยกร่างประกาศ กกต.เพื่อให้ประธาน กกต.ลงนาม และทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งให้กับผู้ที่ กกต.ประกาศรับรองทั้ง 23 จังหวัดทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 กกต.ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก และนาย อบจ.ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอเพิ่มอีก 11 จังหวัด และมีมติประกาศรับรองผลในส่วนของนายกอบจ.เพิ่ม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ จ.นครนายก นาย จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ จ. กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร และ จ. ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล ขณะที่อีก 7 จังหวัด ให้แขวนไว้ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา

ประกอบด้วย 1. จ.เชียงราย 2. จ.นครศรีธรรมราช 3. จ.พังงา 4. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5. กาฬสินธุ์ 6. จ.เชียงใหม่ และ 7. จ.นครพนม อย่างไรก็ตาม รวมถึงขณะนี้ กกต.พิจารณาไปแล้ว 68 จังหวัด โดยรับรองผลเลือกตั้งนายก อบจ.แล้ว 27 จังหวัด แขวนไว้ 41 จังหวัด และในวันที่ 14 ม.ค. จะพิจารณาในจังหวัดเหลืออีก 8 จังหวัด

ทั้งนี้ ตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดว่า หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดที่ กกต.แขวนเอาไว้ คือ ยังไม่พิจารณาเพราะมีเรื่องร้องเรียน กกต.ยังมีอำนาจพิจารณาอีก 30 วัน ซึ่งจะครบกรอบเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 ก.พ.นี้