พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 17มี.ค.64

37

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ อาศัยอำนาจ รัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา 122 และ มาตรา 175 เรียกประชุมสมัยวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้