ดร.ไพร ขับเคลื่อน ‘หาดใหญ่ ดารุสสลาม’ ผนึกความหลากหลายสังคมหุวัฒนธรรม

249

ดร.ไพร พัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย หาดใหญ่ดารุสลาม สร้างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีหลากหลายภายในเทศบาลนครหาดใหญ่

เพจทีม ดร.ไพร ระบุว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
.
ประชากรหาดใหญ่ ส่วนมากนับถือ ศาสนาพุทธ รองลงมาเป็น ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดร.ไพร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนา ให้มีความเท่าเทียม และ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
.
นโยบาย หาดใหญ่ ดารุสลาม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ การประกอบศาสนากิจอย่างสมบูรณ์ของพี่น้องชาวมุสลิม โครงการบริการการแพทย์เข้าสุหนัตฟรี โครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอน โครงการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มักกะฮ์ รวมไปถึง ส่งเสริมการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีทั้งภาคกลางวัน ภาคค่ำ และ วันเสาร์-อาทิตย์
.
เช่นเดียวกัน ก็ให้การสนับสนุนพี่น้องคริสตชน ในการเฉลิมฉลองประเพณีต่างๆ ส่งเสริมประเพณีวันคริสต์มาส ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ในการปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน และ ในอนาคต มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนแสงทองวิทยา และ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
.
ด้านศาสนาพุทธ ดร.ไพร เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ได้ดำเนินภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
.
ทั้งหมดนี้ นำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความหลากหลายด้านพหุวัฒนธรรมในเทศบาลนครหาดใหญ่ และ ในอนาคต ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะส่งเสริม และ สนับสนุน รักษาความสันติสุขของพี่น้องชาวหาดใหญ่ต่อไป

ข้อมูล ดร.ไพร พัฒโน และทีมดร.ไพร เลขที่ 2/1 ซอย 12 ถนนทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 1 ชุด