พระราชินี เสด็จฯทรงติดตามงานศิลปาชีพ พร้อมกรมหลวงราชสาริณีฯ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

84

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมกรมหลวงราชสาริณีฯ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงติดตามงานศิลปาชีพ บ้านทรายทอง บ้านจาร โครงการป่ารักษ์น้ำ จ.สกลนคร

วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 20.19 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงเยี่ยม และทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจ.สกลนคร พันตรี นภดล ใจคง หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธชินราช (จำลอง) แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลาทรงงาน ทรงรับฟังการกราบบังคมทูลถวายรายงานการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างๆ ประกอบด้วย ผลงานเครื่องปั้นดินเผา การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า การทอผ้าไหมของกลุ่มศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม การปักชุดโขนพระราชทาน

และทอดพระเนตรโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร จำนวน 7 โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร,โครงการป่ารักษ์น้ำ,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า